محسن مهدیان با اشاره به مدارای مسئولان با آشوبگران در روزهای اخیر، خواستار فرق گذاشتن میان معترض حقیقی و آشوبگران و برخورد شدید با اوباش و اغتشاشگران شد.

فراتحلیل نیوز، محسن مهدیان در کانال تلگرامی خود نوشت:

مماشات بس نیست؟ به نظر میرسد در مفهوم مدارا دچار خطای فاحشیم. مدارا انفعال نیست، دست روی دست گذاشتن نیست، صبر از سر بی عملی نیست. مدارا خودش یک اقدام فعالانه برای اصلاح است. ثمره این مدارا تا امروز چه بوده که باز هم اصرار داریم؟

مدارا زمان دادن برای روشن شدن صحنه است. صحنه روشن نیست؟ چقدر باید خون ریخته شود و آتش به قرآن و بیرق دین و ملت زده شود و هتک حرمت از دختران محجبه شود؟ دقیقا چه اتفاقی باید بیافتد تا بیش از این روشن شود؟ نقطه پایان برای صبر آقایان کجاست؟ به خاک و خون کشیدن حرم سوم ایران نشانه نیست؟ به روشنی خورشید نیست؟ این را هم گفتند کار خودشان است.

این آتش بازی های جاهلانه نه امتداد اعتراض است و نه افقی از مطالبه دارد. هیجانی است که آلت دست مزدورهای تجزیه طلب و تروریست های اجیر آمریکایی است. مختلط شدن سلف سرویس شد آرمان؟ برهنه شدن و رقصیدن و بوسیدن در خیابان شد مطالبه؟

آقایان مسوول

باور بفرمائید

بین مدارا با انفعال فرق است.

بین صبوری با بی عملی فرق است.

بین مراعات با تسامح و تساهل فرق است.

نقطه پایان این آتش بازی را قرار دهید و برای اعتراضات حقیقی مردم وقت بگذارید. صداهای به حقی که لابه لای این عربده کشی ها و آتش بازی ها شنیده نمی شود.

  • نویسنده : محسن مهدیان