هر از چندگاهی اخباری مبنی بر اختلاس، رانت‌خواری، رشوه‌خواری، زمین خواری و فساد‌ به انواع مختلف در سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و غیر دولتی یا برگزاری دادگاه مفاسد اقتصادی دیده یا شنیده می‌شود.

فرا تحلیل نیوز – سینا احدیان، هر از چندگاهی اخباری مبنی بر اختلاس، رانت خواری، ویژه خواری، زمین خواری و فسادهای اقتصادی به انواع مختلف در سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی یا برگزاری دادگاه مفاسد اقتصادی دیده می شود.