عکس شوخی اینستاگرامی علی کریمی با ادموند بزیک منتشر می شود.

عکس شوخی اینستاگرامی علی کریمی با چاقی خودش و ادموند بزیک منتشر می شود.

۱۳۹۵۰۶۰۵۰۵۳۴۵۶۹۶۹۸۴۷۷۵۸۵