قرمزها توسط مردم رد شدند و سبزها به وسیله شورای نگهبان.