در سال ۹۷ در مقایسه با سال ۹۶، بیش از ۴۷۳ هزار نفر به جمعیت فعال فارغ التحصیلان اضافه شده است. همچنین حدود ۴۶۲ هزار نفر به جامعه شاغلان و بیش از ۱۱هزار نفر به جامعه بیکاران افزوده شده است.

به گزارش فرا تحلیل نیوز، نرخ بیکاری جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل دوره های عالی در سال ۹۷برای گروه « مردان و زنان» در کل کشور ۱۸.۳ درصد، برای گروه مردان ۱۳.۱ درصد و برای گروه زنان ۲۸.۷ درصد بوده است.

 از حدود ۱۳.۲ میلیون نفر جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل دوره های عالی حدو ۷.۶ میلیون نفر (۵۷.۷)درصد فعال اقتصادی می باشند که از این تعداد ۶.۲ میلیون نفر(۸۱.۷ ) شاغل و ۱.۴ میلیون نفر (۱۸.۳) درصد بیکار هستند. همچنین ۵.۶ میلیون نفر (۴۲.۳) درصد غیر فعال اقتصادی می باشند.

در سال ۹۷ در مقایسه با سال ۹۶، بیش از ۴۷۳ هزار نفر به جمعیت فعال این گروه اضافه شده است. همچنین حدود ۴۶۲ هزار نفر به جامعه شاغلان و بیش از ۱۱هزار نفر به جامعه بیکاران افزوده شده است.  نرخ بیکاری جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل دوره های عالی در سال ۹۷ نسبت به سال قبل به میزان ۱.۱ درصد کاهش داشته است.

در بین گروه های عمده رشته تحصیلی، بیشترین نرخ بیکاری به ترتیب مربوط به گروه های « معماری و ساختمان» حدود (۲۶.۱ درصد) و هنر(۲۴.۵) درصد،علوم زیستی و رشته های مرتبط (۲۴.۱) درصد، فرآوری و ساخت (۲۳.۵) درصد و فناوری اطلاعات و ارتباطات (۲۲.۸) درصد می باشد. همچنین کمترین نرخ بیکاری مربوط به گروه خدمات امنیتی (۴.۴ درصد) است.

از کل جمعیت دارای تحصیلات عالی و یا در حال تحصیل دوره های عالی کشور ۵۲.۶ درصد را مردان تشکیل داده اند که از این میزان ۷۲.۷ درصد فعال (۸۶.۹ درصد شاغل و ۱۳.۱ درصد بیکار) و ۲۷.۳ درصد غیر فعال اقتصادی می باشند.

از کل جمعیت  دارای تحصیلات عالی و یا در حال تحصیل تحصیل عالی کشور ، ۴۷.۴ درصد را زنان تشکیل داده اند که از این میزان ۴۱.۰ درصد فعال (۷۱.۳ درصد شاغل و ۲۸.۷ درصد بیکار) و ۵۹.۰ درصد غیر فعال اقتصادی می باشند .

بر اساس همین نتایج بالاترین نرخ بیکاری جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل دوره های عالی به ترتیب به استان های کرمانشاه(۲۸.۵ درصد)، کرستان (۲۵.۵ درصد) و کرمان (۲۴.۴ درصد) اختصاص دارد. همچنین کمترین نرخ بیکاری مربوط به استان سمنان (۱۱.۳درصد) می باشد.

منبع: تسنیم
  • منبع خبر : تسنیم