سوال مهم حالا اين است: سه سال و نيم ناكارآمدي، اشرافيت و تكبر ورزيدن با مردم را با ٦ ماه نمايش آيا مي توان جبران كرد؟

به گزارش حرف شما، جان برنن رييس سيا چند ماه قبل تلويحا گفته بود روحاني بدون اينكه دستاورد اقتصادي ملموسي داشته باشد شانسي در انتخابات سال آينده نخواهد داشت.

فكر مي كنم زمان آن رسيده كه امريكايي ها قدمي براي حمايت از دوستانشان بردارند. در داخل دولتي ها خبر از چيزي حدود ٧٠ هزار ميليارد تومان چاپ پول مي دهند.

اين يعني بريز و بپاش بي ضابطه، ايجاد تورم و آخر سر هم خالي تر شدن سفره هاي خالي مردم. از آن سو، خبر مي رسد امريكايي ها در حال ايجاد برخي گشايش هاي تاكتيكي هستند كه حرف آقاي برنن روي زمين نماند.

سوال مهم حالا اين است: سه سال و نيم ناكارآمدي، اشرافيت و تكبر ورزيدن با مردم را با ٦ ماه “نمايش” آيا مي توان جبران كرد؟

انتهای پیام/ مشرق