آخرت بایگانی – فراتحلیل نیوز
آیا در آن دنیا انسان، وجودی مادی است؟ 02 بهمن 1395
دانستنی های پس از مرگ؛

آیا در آن دنیا انسان، وجودی مادی است؟

در این گزارش به صورت خلاصه نظریات دانشمندان را مورد برانگیخته شدن انسان در دنیای آخرت مطرح می کنیم.