آخرت بایگانی – فراتحلیل نیوز
آیا در آن دنیا انسان، وجودی مادی است؟ ۰۲ بهمن ۱۳۹۵
دانستنی های پس از مرگ؛

آیا در آن دنیا انسان، وجودی مادی است؟

در این گزارش به صورت خلاصه نظریات دانشمندان را مورد برانگیخته شدن انسان در دنیای آخرت مطرح می کنیم.