آرایش بایگانی – فراتحلیل نیوز
مدگرایی در “پیرایش مردان” 10 آذر 1397

مدگرایی در “پیرایش مردان”

متاسفانه امروزه نگرش به پوشش و حتی زینت آن دستخوش تفکراتی شده است که حتی برهنگی را هم جزء پوشش دانسته و تغییراتی که حتی با فطرت بشری هم همخوانی ندارد را در قالب مُد عرضه می کنند.