ابراهیم رزاقی بایگانی – فراتحلیل نیوز
مسئولان به جای اشتیاق برای عضویت در FATFها قانون اساسی را اجرا کنند 20 شهریور 1395
رزاقی مطرح کرد:

مسئولان به جای اشتیاق برای عضویت در FATFها قانون اساسی را اجرا کنند

استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به اهداف استعماری نهادهای بین المللی تشکیل شده توسط کشورهای صنعتی گفت: اگر این اشتیاقی که مسئولان برای پیوستن به این سازمان ها دارند به اجرای قانون اساسی داشتند کشور اینقدر با معضل بیکاری و فقر مواجه نبود.