اتاق بازرگانی بایگانی – فراتحلیل نیوز
بانک مرکزی نسخه شفابخشی برای تک نرخی کردن ارز ندارد 19 بهمن 1395
سال ۹۶ هم ارز تک نرخی نمی‌شود

بانک مرکزی نسخه شفابخشی برای تک نرخی کردن ارز ندارد

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه ارز چند نرخی مشکلاتی برای صادرت و واردات ایجاد کرده است، گفت: دولت در سال ۹۶ هم نمی‌تواند نسخه شفابخش ارزی ارائه کند و این نسخه باید توسط دو اتاق بازرگانی به دولت ارائه شود.