اجاره نشینی بایگانی – فراتحلیل نیوز
چند درصد مردم ایران مستاجرند؟ +اینفوگرافی ۱۴ اسفند ۱۳۹۷

چند درصد مردم ایران مستاجرند؟ +اینفوگرافی

بیشترین حجم خانوارهای معمولی ساکن و گروهی در خانه­ هایی با متراژ ۵١ تا ١٠٠ مترمربع ساکن هستند و مستاجرین عموما در واحدهای با متراژهای پایین سکونت دارند.