احمد خمینی بایگانی – فراتحلیل نیوز
 «احمد برای من اعزّ اشخاص است» 24 اسفند 1397
امام دو مرتبه گفتند:

 «احمد برای من اعزّ اشخاص است»

بار دوم، همین اواخر بود که ایشان به مناسبتی در خلال صحبت گفتند – رسم امام این بود که حرفهایی را که میخواستند بزنند، گاهی مستقیم نمیگفتند؛ بلکه در خلال صحبت به شکلی وارد میکردند – احمد که اعزّ اشخاص در نظر من است، اگر مثلاً چنین کند، با او برخورد میکنم. به‌هرحال، اعزّ اشخاص بودند.