اختلاف حساب در شهرداری بایگانی – فراتحلیل نیوز
۲۹۰ میلیون کو؟ 11 مهر 1395
طنز/پارلمان شهری چهارم ایستگاه 150

۲۹۰ میلیون کو؟

چی شده؟ وسط تابستان که لایحه دادن مجوز آژانس تاکسی تلفنی توسط تاکسی رانی مطرح شد و گفتند چند سالی است مجوز نداده اند و تازه امسال تعیین تکلیف شد، حالا چرا تفریغ بودجه پارسال اختلاف حساب دارد برای مجوز آژانس!