اداره ارتباط رسانه ای شهرداری اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
بیت المال وسیله ای برای رسیدن به صندلی شورای شهر نیست!؟ 02 آبان 1395
پارلمان چهارم، ایستگاه153

بیت المال وسیله ای برای رسیدن به صندلی شورای شهر نیست!؟

هزینه انتخابات به راستی باید شفاف شود که بیت المال وسیله ای برای رسیدن به صندلی شورا نیست؛ خواه بیت المال برای تبلیغ اعضا در رسانه های شهرداری هزینه شود یا در سایر رسانه هایی که هنوز جانبداری طیفی خاص را بر سر و سینه می کوبند تا مواجبشان که از بیت المال تامین شده، قطع نشود !