ادیان و امام حسین بایگانی – فراتحلیل نیوز
پیام عاشورا جزء سرشت آدمی است/ حسین(ع)؛ منشأ صلح و آرامش معنوی 20 شهریور 1398
سیدالشهدا از منظر پیروان سایر ادیان؛

پیام عاشورا جزء سرشت آدمی است/ حسین(ع)؛ منشأ صلح و آرامش معنوی

خاخام حمامی لاله زار مرجع دینی کلیمیان ایران گفت: قیام عاشورا با ذات انسان هم خوانی دارد. اگر انسان چشم حقیقت بین خود را نبسته باشد، در می یابد که مولفه های قیام عاشورا جزء سرشت آدمی است.