اردستان بایگانی – فراتحلیل نیوز
تداوم انقلابی گری موجب پیروزی ما خواهد شد 24 آبان 1397
نماینده مردم اردستان در مجلس:

تداوم انقلابی گری موجب پیروزی ما خواهد شد

نماینده مردم اردستان گفت: تا روش و سنت انقلابی خود را ادامه بدهیم با اعتقاد قوی پیروز میدان خواهیم بود.