ارز دولنی بایگانی – فراتحلیل نیوز
سلطان کاغذ کیست؟ ۱۹ دی ۱۳۹۷
فساد در ارزهای دولتی ادامه دارد

سلطان کاغذ کیست؟

این افراد بخشی از این کاغذ‌ها را با قیمت آزاد به فروش رسانده بودند و همچنین بخشی دیگر از ارز دولتی که برای واردات کاغذ دریافت کرده بودند صرف امور دیگر کرده یا قیمت ارز آزاد در بازار به فروش رسانده بودند.”