ارگ جهان نما بایگانی – فراتحلیل نیوز
خبر مرگ سرمایه شهر! 09 آبان 1395
پارلمان چهارم، ایستگاه 154

خبر مرگ سرمایه شهر!

واحدهای تجاری ارگ جهان نما و مجتمع حکیم که در مزایده های رنگارنگ روی دست شهر مانده و شش ماه قبل اجازه حراجش را گرفته بودند، دیروز دوباره اجازه خواستند برای حراجش.