اصفهان زیبا بایگانی – فراتحلیل نیوز
«ولنگاری فرهنگی» به سبک رسانه کاغذی شهرداری اصفهان + سند 08 مهر 1395
لج بازی با خطوط قرمز جریان ارزشی شهر ادامه دارد!

«ولنگاری فرهنگی» به سبک رسانه کاغذی شهرداری اصفهان + سند

جای سوال دارد روزنامه ای که به نام ارزشی بودن با پول بیت المال ارتزاق می کند در ردیف آنها قرار بگیرد واین چنین به مدح و ثنای شجریان بپردازد بدون اینکه کوچکترین اشاره ای به برخی اتفاقات گذشته و عملکرد او داشته باشد؟!