اصولگرایان جوان بایگانی – فراتحلیل نیوز
کالبدگشایی کم‌کاری سیاسی جوانان حزب‌اللهی 26 مرداد 1398

کالبدگشایی کم‌کاری سیاسی جوانان حزب‌اللهی

اگر دولت جوان حزب‌اللهی بخواهد زمام کشور را به دست گیرد، باید سریع‌تر، از فاز صرف «مجاهده اجتماعی» خارج و علاوه بر آن وارد تولید فرمول‌های سیاسی شود.