امار بیکاری اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
فقر به سفره اصفهانی ها رسید! 05 آبان 1395
خواب پاییزی مسوولان به روایت آمار؟

فقر به سفره اصفهانی ها رسید!

مطالعه و بازخوانی میزان جرم در حاشیه های شهر و شیوه توزیع و فروش موادمخدر به همراه سوء استفاده ابزاری از مهاجرانی که به علت بی پولی برای یافتن کار به اصفهان پناهنده شده اند، می تواند نمایانگر بخشی از فقر مردم شهر باشد.