انحراف بایگانی – فراتحلیل نیوز
شیوه‌های مبارزه امام رضا(ع) با افکار منحرف چگونه بود؟ 23 تیر 1398

شیوه‌های مبارزه امام رضا(ع) با افکار منحرف چگونه بود؟

امام رضا(ع) در مناظراتی که مأمون به صورت تحمیلی تشکیل می‌داد، با پیروان مذاهب و مکاتب مختلف جهان گفت‌وگو و مناظره می‌کردند که از نگاه برون دینی همچون همایش‌های بین‌المللی بین ادیان بود و از نگاه درون دینی چنین گفت‌وگوهایی بین فرقه‌های گوناگون با شیعه دوازده امامی در تاریخ اسلام نظیر ندارد.