انک مرکزی ایران بایگانی – فراتحلیل نیوز
اخراجی‌های قراردادهای نفتی با مصوبه تحریمی جدید دولت 23 شهریور 1395

اخراجی‌های قراردادهای نفتی با مصوبه تحریمی جدید دولت

با افزودن بندی در مصوبه نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی عملاً این پیام به شرکت‌های خارجی که انتخاب طرف یا طرف‌های ایرانی در اختیار آنها گذاشته شده، داده می‌شود: با برخی شرکت‌های ایرانی وارد مذاکره و همکاری نشوید.