ایمانی بایگانی – فراتحلیل نیوز
تاجران ترس و کاسبان کرونا 07 اسفند 1398

تاجران ترس و کاسبان کرونا

به نظر می رسد کُشنده تر از کرونا، ویروس تروریسم سیاسی و رسانه ای است که اعصاب و روان مخاطبان را آماج حمله قرار می دهد.

تحریم ظریف؛ چه نتیجه ای باید گرفت؟ 12 مرداد 1398
محمد ایمانی طی یادداشتی نوشت:

تحریم ظریف؛ چه نتیجه ای باید گرفت؟

آیا تحریم های گسترده موسوم به فلج کننده، آیسا و کاتسا و قبیل آن که به شکل زنجیره ای تمدید یا تصویب و اجرا شدند، یادگاری دوره اوباما نیستند؟