بخشنامه امنیت شغلی بایگانی – فراتحلیل نیوز
بخشنامه امنیت شغلی ابلاغ شد+ متن 24 شهریور 1395

بخشنامه امنیت شغلی ابلاغ شد+ متن

وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی بخشنامه امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری و تولید را به مدیران کل ستادی واجرایی ابلاغ کرد.