برلین بایگانی – فراتحلیل نیوز
درباره دیپلمات بازداشت ‌شده ایرانی در اروپا/ ای وای بر اسیری… 22 مهر 1397
آیا وزارت خارجه اسدالله اسدی را فراموش کرده؟

درباره دیپلمات بازداشت ‌شده ایرانی در اروپا/ ای وای بر اسیری…

اقدامات متعدد و پی در پی کشورهای اروپایی در نقض حقوق اسدالله اسدی در شرایطی انجام می‌شود که وزارت امور خارجه در ۳ ماه گذشته فرصت‌های بسیاری را در دفاع از حقوق این دیپلمات ایرانی از دست داده و اینگونه به نظر می‌رسد که اساسا این دیپلمات فراموش شده است.