بودجه شهرداری اصفهان ۹۸ بایگانی – فراتحلیل نیوز
نامه عمل شهردار ! 01 بهمن 1397
ایستگاه64

نامه عمل شهردار !

حالا ما چیزی حالیمون نیس، شما نباید این مدلی نامه عمل بنویسن دیگه! شهردار جان وقتی میگی سال دیگه رشد اقتصاد مملکت ۳درجه زیرصفره، اونوقت به جای بودجه انقباضی، بودجه انبساطی بستی! باشه حتما می تونی جورش کنی دیگه. درست مثل امسال که تا آبان فقط پنجاه و چند درصد بودجتو به زور فروش شهر و اوراق وصول کردی!