بیانیه دوم رهبری بایگانی – فراتحلیل نیوز
الزامات ۹ گانه شروع گام دوم انقلاب 28 بهمن 1397

الزامات ۹ گانه شروع گام دوم انقلاب

دولت‌های سه دهه اخیر به اقداماتی روی آورده‌اند که چشم پرکن و عوام بپسندند باشد تا دوباره رأی بیاورند، به همین دلیل کار عمیق و پایدار در حوزه اشتغال مولد صورت نمی‌گیرد و عدم نظارت بر استاندارد‌سازی، قدرت رقابت با خارج را نیز از بین می‌برد.