بیت المال اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
کمیته صفا سیتی! 23 آبان 1395
پارلمان چهارم، ایستگاه 156

کمیته صفا سیتی!

هفت نفر از اعضا کلا دلواپس بودجه بیت الحال….ببخشید بیت المال شده و در یک اقدام کاملا خودجوش، ییهو طرح دادند برای ایجاد کمیته سفرهای خارجی در پارلمان شهر!