بیروت بایگانی – فراتحلیل نیوز
کشتی «روسوس» چگونه باعث فاجعه انفجار بندر بیروت شد؟ 19 مرداد 1399

کشتی «روسوس» چگونه باعث فاجعه انفجار بندر بیروت شد؟

بی شک بدون کشتی «روسوس» و محموله چند هزار تنی نیترات آمونیم آن عامل رقم خوردن فاجعه سه شنبه گذشته در بندر بیروت بود، اما اینکه این کشتی از کجا آمده و چه اهدافی داشت، جای سوال دارد.