تئوریسین اصلاح طلب بایگانی – فراتحلیل نیوز
ماموریت جدید آقای تئوریسین اصلاح طلبان چیست؟ ۱۲ دی ۱۳۹۷

ماموریت جدید آقای تئوریسین اصلاح طلبان چیست؟

مغالعه حجاریان در حالی است که برجام به طور کامل از سوی ایران اجرا شد و آژانس و اتحادیه اروپا برای این امر تصریح کرده‌اند.