تاریخ امام حسین بایگانی – فراتحلیل نیوز
علت نامگذاری قاتلان کربلا به نام مادرانشان چیست؟ ۲۶ شهریور ۱۳۹۹

علت نامگذاری قاتلان کربلا به نام مادرانشان چیست؟

قاتلان کربلا تمامّا از زنا به عمل آمده بودند، مهم‌ترین مقدمه زنا هم شکستن حرمت‌ها است.