تخلف پزشکی بایگانی – فراتحلیل نیوز
خوب و بد بررسی تخلفات پزشکی در دادگاه عمومی/واکنش به پیشنهاد وزیر ۲۳ شهریور ۱۳۹۷

خوب و بد بررسی تخلفات پزشکی در دادگاه عمومی/واکنش به پیشنهاد وزیر

موضوع بررسی تخلفات پزشکی در دادگاه های عمومی که وزیر بهداشت اخیرا آن را مطرح کرده بود، با واکنش های مختلفی از سوی نمایندگان جامعه پزشکی مواجه شده است.