ترک اعتیاد بایگانی – فراتحلیل نیوز
از آمارها تایید،‌ از مسئولین انکار / برای حل معضل اعتیاد نوجوانان چه باید کرد؟ ۲۵ شهریور ۱۳۹۵

از آمارها تایید،‌ از مسئولین انکار / برای حل معضل اعتیاد نوجوانان چه باید کرد؟

اعتیاد بلای خانمان‌سوزی است که این روزها می رود بیشتر و بیشتر امن نوجوانان و جوانان را بگیرد و این در حالی است که آمارها در این خصوص متفاوت است.عده ای می گویند وجود دارد و عده ای با قدرت تکذیب می کنند …