تغییرات آب و هوایی بایگانی – فراتحلیل نیوز
سه دقیقه تا پایان جهان باقیست ۲۱ شهریور ۱۳۹۵

سه دقیقه تا پایان جهان باقیست

تا انفجاری هسته‌ای، تغییرات آب‌وهوایی فاجعه‌بار و دیگر بحران‌های ناشی از پیشرفت علم و تکنولوژی که می‌توانند پایانی بر بشریت باشند، تنها سه دقیقه باقی مانده است.