تنیس بایگانی – فراتحلیل نیوز
بازگشت جوکوویچ با قهرمانی ! ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
برستاره صرب با اقتدار شروع کرد؛

بازگشت جوکوویچ با قهرمانی !

جوکوویچ درحالی قهرمانی گرنداسلم را بدست آورد که کمتر کسی چنین بازگشت باشکوهی از تنیسور صرب را تصور می‌کرد.