توسعه ملی بایگانی – فراتحلیل نیوز
آقای هاشمی، دولت و توسعه‌ی سربه‌هوای ژاپنی ۱۴ شهریور ۱۳۹۵

آقای هاشمی، دولت و توسعه‌ی سربه‌هوای ژاپنی

گُسسته‌خِرَدی و برخورد دلبخواهی با مسائل اصلی کشور، نه «ژاپن اسلامی» خواهد ساخت و نه «ژاپن» نه مالزی نه آلمان. مضاف بر این، نشان از رویکرد «فارغ از اندیشه» و «اظهار بی‌نیازی از علم» دارد.