ثالث بایگانی – فراتحلیل نیوز
 به نام مردم به کام شرکت بیمه ۰۳ بهمن ۱۳۹۷
بیمه جدید شخص ثالث؛

 به نام مردم به کام شرکت بیمه

«بیمه جدید شخص ثالث هرچند به نام مردم مطرح می‌شود اما در واقع به کام بیمه‌ها و به زیان مردم است».