دادستانی کل کشور بایگانی – فراتحلیل نیوز
سه راهکار مهم برای جلوگیری از تکرار مسأله فیش‌های حقوقی 10 شهریور 1395
معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور مطرح کرد

سه راهکار مهم برای جلوگیری از تکرار مسأله فیش‌های حقوقی

معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور سه راهکار مهم برای جلوگیری از تکرار مسأله فیش‌های حقوقی را عنوان کرد.