دلال ماشین بایگانی – فراتحلیل نیوز
کشمکش بر سر طرح ساماندهی بازار خودرو/این بار، به منزل خواهد رسید؟ 10 آذر 1397

کشمکش بر سر طرح ساماندهی بازار خودرو/این بار، به منزل خواهد رسید؟

کشمکش ها بر سر طرح ساماندهی بازار خودرو بالا گرفته است و طراحان معتقدند تغییرات ایجاد شده در آن، طرح اولیه را از حیز انتفاع ساقط و آن را بی خاصیت کرده است.