دمکراسی بایگانی – فراتحلیل نیوز
از ندا آقاسلطان و ترانه موسوی تا اشلی بابیت؛ تفاوت در چیست؟ 18 دی 1399

از ندا آقاسلطان و ترانه موسوی تا اشلی بابیت؛ تفاوت در چیست؟

تطهیرکنندگان چهره آمریکا این روزها مطابق معمول، مشغول جمع کردن رسوایی اخیر در ایالات متحده هستند و برای اینکار بویژه از مقایسه با حوادثی چون فتنه ۸۸ در ایران استفاده می کنند.