دکتر توکلی بایگانی – فراتحلیل نیوز
دکتر توکلی: آمریکا تراکتور جهانی سازی است/ خرازی: داماتو یک ظلم آشکار و بدون توجیه و نقض آشکار برجام است 21 آذر 1395
درهمایش تحلیل چشم اندازاقتصادی و سیاسی ایران پس ازانتخابات آمریکا مطرح شد:

دکتر توکلی: آمریکا تراکتور جهانی سازی است/ خرازی: داماتو یک ظلم آشکار و بدون توجیه و نقض آشکار برجام است

روز گذشته، همایشی با موضوع تحلیل چشم انداز اقتصادی و سیاسی ایران و جهان پس از انتخابات آمریکا با حضور دکتر توکلی و دکتر خرازی به میزبانی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار گردید.