روز زن بایگانی – فراتحلیل نیوز
فاطمه، اسوه حسنه ۰۷ اسفند ۱۳۹۷

فاطمه، اسوه حسنه

اگر خوبی، نیکی، حسن و زیبایی در قالب یک شخص تجسم پیدا کند، آن شخص کسی به جز حضرت زهرا (س) نخواهد بود.