روستا بایگانی – فراتحلیل نیوز
زندگی جهادی در دل کویر/ خدمت به خلق الله با کار در نخلستان خرما  ۱۱ مهر ۱۳۹۷
روایتی از زندگی روحانی مستقر در روستای دورافتاده «پیکوه»؛ 

زندگی جهادی در دل کویر/ خدمت به خلق الله با کار در نخلستان خرما 

وارد نخلستان خرمایی که این روحانی خستگی ناپذیر در آن مشغول به کار بود، شدیم، عبا و عمامه خود را کنار گذاشته بود و کیسه پر از خرمایی را به دوش می کشید، خواستیم کمک حالش شویم که مانع شد …