ریسباف بایگانی – فراتحلیل نیوز
“ریسباف” در بی‌توجهی ۰۲ آبان ۱۳۹۷
موزه بزرگ اصفهان نردبان ترقی مسئولان؛

“ریسباف” در بی‌توجهی

کارخانه تاریخی ریسباف اصفهان در حالی همواره در صدر صحبت‌های مسئولان قرار گرفت و پله‌ای برای بالارفتن آنها از این مسئله شد که بعد از جابه‌جایی این مسئولان کارخانه به حال خود رها و تبدیل این محل تاریخی به موزه بزرگ اصفهان به محاق بی‌توجهی فرو می‌رود.