ستاره شناسی بایگانی – فراتحلیل نیوز
کشف جهنم در آسمان 24 دی 1395

کشف جهنم در آسمان

دانشمندان ناسا سیاره ای را با ویژگی های جهنم در خارج از منظومه شمسی یافتند.