سرپرست خانوار بایگانی – فراتحلیل نیوز
قصه پرغصه زنانی که مرد خانه‌اند 02 مهر 1395

قصه پرغصه زنانی که مرد خانه‌اند

مشکلات و دشواری های معیشت زنان سرپرست خانوار،یکی از معضلات این طیف در جامعه به شمار می رود که به واقع نان آور خانوار خویش هستند،نان آورانی که افزایش تعداد آنها در سالیان اخیر موید واقعیاتی تلخ از گسست خانواده ها است.