سریع القلم بایگانی – فراتحلیل نیوز
دیدید لبوفروش و راننده تاکسی از شما بهتر می‌فهمیدند آقای سریع‌القلم؟! 09 دی 1398

دیدید لبوفروش و راننده تاکسی از شما بهتر می‌فهمیدند آقای سریع‌القلم؟!

آقای سریع‌القلم در حالی از فقر و دانش در دستگاه دیپلماسی سخن می‌گوید که در اوج همین مذاکره و اعتماد به آمریکا و اروپا، مطلقا حرفی به نقد نمی‌زد و رأساً توجیه‌کننده خوش‌خیالی و اعتماد بلاوجه به غرب بود؛ در حالی که اگر خود واقعا دچار فقر دانش نبود، همان موقع باید هشدار می‌داد که اروپا فاقد وزن و غیرقابل اعتماد است؛ نه اینکه نظر شهروندان عادی در همین زمینه را مسخره کند!!