سعید محمد بایگانی – فراتحلیل نیوز
دولت من دولت سهامی نیست/ اختیارات رئیس جمهور کافی است/ هزینه های تبلیغاتی‌ام توسط مردم پرداخت می‌شود/ معیشت مردم گروگان برجام شده/ دولت بعد فقیرترین دولت جمهوری اسلامی خواهد بود/ عمل جراحی بزرگ اقتصادی داریم که بسیاری دردشان خواهد آمد/ به نفع فرد پاک دست با برنامه کنار میروم 19 اردیبهشت 1400
نشست خبری سعید محمد:

دولت من دولت سهامی نیست/ اختیارات رئیس جمهور کافی است/ هزینه های تبلیغاتی‌ام توسط مردم پرداخت می‌شود/ معیشت مردم گروگان برجام شده/ دولت بعد فقیرترین دولت جمهوری اسلامی خواهد بود/ عمل جراحی بزرگ اقتصادی داریم که بسیاری دردشان خواهد آمد/ به نفع فرد پاک دست با برنامه کنار میروم

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، امروز در نشست خبری خود به سوالات متنوع خبرنگاران پاسخ داد. محمد می گوید که اگر احساس کند فردی پاک دست، صاحب برنامه و اقبال .ارد میدان انتخابات شده به نفع او کنار می رود.