سفر خارجی شهرداری اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
مستندات غیر قانونی بودن سفر عضو شورای شهر اصفهان به لهستان 29 آذر 1397

مستندات غیر قانونی بودن سفر عضو شورای شهر اصفهان به لهستان

استانداری اصفهان طی نامه ای که به وزارت کشور و رییس کمیسیون سفر کاری اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور ارسال کرده است ضمن استعلام سفر یکی از اعضای شورای شهر اصفهان (مهدی مقدری) به لهستان، مخالفت اداره اطلاعات استان با انجام سفر را به اطلاع مهندس خندان دل رییس کمیسیون سفر کاری اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور رسانده و درخواست بررسی این سفر را از کمیسیون مربوطه داشته است